Renovatie en beheer Park Randenbroek (Amersfoort)
Gemeente Amersfoort
Amersfoort
10 jaar
2012 - 2023
> € 6.000.000
Herinrichting en beheer van Park Randenbroek in Amersfoort

Park Randenbroek is een groot stadspark in het hart van Amersfoort. Door de jaren heen was het park vervallen. Sinds de herinrichting door Van de Haar Groep is het weer een populaire plek voor Amersfoorters om te recreëren, terwijl ook de natuur erop vooruitging. 

Het park is zo’n zes hectare groot en is in de negentiende eeuw aangelegd in Engelse landschapsstijl. Van de Haar Groep herstelde oorspronkelijke zichtlijnen, bospaden, heuvels en waterlopen. Ook brachten we op meerdere plekken de golvende lijnen terug in het park. Dwars door het park kronkelt de Heiligenbergerbeek.  Het ene moment sta je in het bos, even later wandel je over houten vlonders door natte graslanden of strijk je neer op een van de grote gazons.

 

 

Werkzaamheden
  • Opruimingswerkzaamheden en rooien beplanting
  • Aanbrengen riolering, kolken en bergbezinkbassin
  • Aanbrengen bestrating en asfalt
  • Aanbrengen stuwen en dammen
  • Aanleggen vleermuisbunker en ijsvogelwand
  • Realiseren van vispassage en faunapassage
  • Aanleggen natuurspeelplaats
  • Aanplanten van groen en terreininriching
  • Aanbrengen vlonderpartijen en cascade
  • Onderhoud en beheer van het park

“De combinatie van groenkennis en civieltechnische expertise is van grote waarde bij parkreconstructies."

Van de Haar Groep voerde gefaseerde een parkreconstructie uit. We herstelden paden, brachten nieuwe bruggen aan een creëerden looproutes door de natte gebieden. Ook gingen we aan de slag met het optimaliseren van de afwatering. Het gevolg? Een park waar je weer heerlijk kan wandelen.

Versterken van de biodiversiteit

Bij de aanleg van het park was natuurherstel een belangrijk speerpunt. De Heiligenbergerbeek is namelijk een ecologische verbindingszone en het gebied is een thuis voor beschermde soorten zoals de rosse vleermuis en de ijsvogel. Ook zijn in het gebied uilen, spechten, boomklevers en een breed scala aan amfibieën en insecten te vinden. Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het realiseren van een vleermuisbunker, ijsvogelmuur, bijenhotel en vistrap versterkten we de leefomgeving voor deze dieren. Ook brachten we veel nieuwe bomen aan, waaronder opvallende soorten zoals de Perziche slaapboom, de reuzensequoia en de mispel. Goed voor de biodiversiteit!

 

Oog voor de mens bij de aanleg én het beheer

Tegelijkertijd is ook de recreatieve waarde van het park vergroot. Dat deden we bijvoorbeeld door een natuurspeelplaats aan te leggen met natuurlijke speeltoestellen, grote keien, boomstronken en een waterspeelgelegenheid. Met goede wandelpaden en bankjes komen ook wandelaars aan hun trekken. Sinds de herinrichting wordt het park intensiever dan ooit gebruikt. Het is weer echt een stadspark!

Tijdens het werk bleef het park beschikbaar voor recreanten. Voor de vakmensen van Van de Haar Groep is dat een normale situatie. Ze zijn gewend om rekening te houden met omwonenden en doen er alles aan om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Na de herinrichting nam Van de Haar Groep ook het beheer van het park op zich. We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan het groen en houden Park Randenbroek in elk seizoen netjes en schoon. Dat doen we met een op elkaar ingespeeld team waarin ook ruimte is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de invulling van SROI werken we al jarenlang op een prettige manier samen met Eemfors, het groenbedrijf van de Amfors Groep.

Waar kunnen wij je bij helpen?

Ik vertel je graag meer over dit project en onze aanpak.

Gérard Reijnen