Natuurontwikkeling De Groene Grens (Veenendaal)
Gemeente Veenendaal
Veenendaal
17 maanden
2012-2015
€634.125
Natuurontwikkeling De Groene Grens Fase 1 + 2

De Groene Grens is een natuurlijke buffer tussen de groeigemeentes Ede en Veenendaal. Van de Haar Groep legde hier tientallen hectares nieuwe natuur aan.

De Groene Grens bestaat uit twee deelgebieden en is in totaal zo’n 40 hectare groot. Recreanten wandelen er door schraal grasland, bloemrijke hooilanden en natuurakkers, steken met een vlonderpad de poelen over en kunnen in de bosjes en houtwallen buizerds en ijsvogels spotten. 

Werkzaamheden
  • Grondverzet en natuurtechnisch grondwerk
  • Verwijderen van bomen en begroeiing
  • Aanbrengen van duikers
  • Aanbrengen van amfibietunnels en rasters
  • Aanbrengen van beschoeiing, damwandconstructies en plankierpad
  • Aanleg van halfverhardingspaden
  • Plantwerk
  • Plaatsen van inrichtingselementen zoals borden en hekken

“Natuurontwikkeling door ervaren machinisten, die plaggen en profileren met oog voor de ecologische waarde van een gebied"

Van de Haar Groep groef voor de aanleg ruim 130.000 m3 grond af, zodat nieuwe natuur zich op de zandgrond kon ontwikkelen. Het ontgraven van de toplaag gebeurde op aansturing van een ecoloog, waarbij zorgvuldig de juiste glooiingen, poelen en watergangen zijn gerealiseerd.  Ook is een kalkmoeras ontgraven. Verder bracht Van de Haar Groep een oeverzwaluwwand, tunnels voor amfibieën en kleine zoogdieren en een faunatoren voor vogels en vleermuizen aan. 

Inmiddels zijn in het gebied diverse zeldzame plantensoorten te vinden, zoals de klokjesgentiaan en het moeraskartelblad. Ook kan je in het gebied vogels zoals de ijsvogels, de buizerd, de lepelaar en de koekkoek spotten. Met de aanleg van de Groene Grens is een langgerekt natuurlint onstaan, dat het Binnenveld verbindt met de Blauwe Kamer bij Wageningen. Dit natuurlint is onderdeel van de landelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Van de Haar Groep won in 2019 de Natuurpro-prijs voor de aanleg van de Groene Grens. Een erkenning voor ons vakmanschap als het gaat om natuuraanleg. Dat gebeurt door een team van specialisten die ruime ervaring hebben in onder meer plaggen en profileren, inrichten met behoud van natuurwaarden en zorgvuldige logistiek van grondstromen.

Van de Haar Groep werkt in natuurbouw bovendien altijd samen met ecologen van vaste samenwerkingspartners. Samen borgen we het ecologisch beheer van nieuwe natuurgebieden. 

Vragen over dit project?

Bel of mail gerust. Ik beantwoord graag uw vragen en sta open om mee te denken over oplossingen!

Gérard Reijnen