Alle expertise in huis voor bodemsaneringen

Op veel plekken in Nederland is de bodem verontreinigd met bijvoorbeeld zware metalen, oliën of Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s). Om te zorgen dat er op zulke plekken toch gebouwd kan worden, voert Van de Haar Groep bodemsaneringen uit in opdracht van onder meer overheden, projectontwikkelaars, aannemers en ingenieursbureaus.

Het gaat daarbij zowel om geplande saneringen als om calamiteiten, waarbij het een meerwaarde is dat we snel kunnen schakelen en middelen in eigen huis hebben. Van de Haar Groep is BRL 7001-gecertificeerd en mag ook saneringen in zwaardere veiligheidsklassen uitvoeren. Dat doen we met met een saneringsteam dat bestaat uit meerdere R-DLP’ers (Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten) en OPM’ers (Operationeel medewerker bodemsanering). Zij voeren ex-situ saneringen uit op bijvoorbeeld woningbouwlocaties en industrieterreinen.

Voordelen van een ex-situ sanering

Daarbij wordt op aanwijzing van een milieukundig begeleider (mkb’er) de verontreinigde grond afgegraven en op veilige wijze afgevoerd naar een externe verwerker. Het voordeel van deze saneringstechniek is dat de sanering een relatief korte doorlooptijd heeft, omdat de grond elders gereinigd wordt. Zo kan er sneller gebouwd worden op de locatie. Een ander voordeel is dat de verontreiniging op deze manier vaak volledig verwijderd kan worden. 

Zorgvuldige sanering met conventionele methoden

Voordat we aan de slag gaan wordt de saneringslocatie veilig ingericht. Zo zetten we het terrein af, realiseren we een schoon-vuilzone en plaatsen we een decontaminatie-unit. Zo zorgen we dat de verontreiniging zich niet kan verspreiden buiten de saneringslocatie en er geen onbevoegden op het terrein kunnen komen. Indien nodig zorgen we ook voor een bemalingsplan en bijvoorbeeld grondkerende constructies en isolerende voorzieningen. Tijdens de sanering worden in een logboek de saneringswerkzaamheden nauwkeurig bijgehouden. 

Thuis in wetten en regels over bodemsanering

Om bodemsaneringen te mogen uitvoeren moeten bedrijven aan strenge eisen voldoen. Het gaat om eisen die zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb), de Waterwet en het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Van de Haar Groep is op de hoogte van deze en andere relevante wet- en regelgeving. Onze BRL 7001-certificering borgt dat we conventionele bodemsaneringen op de juiste wijze uitvoeren.

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar